Lukivaikeuksien arviointia

 


Mikä on lukivaikeuksien arvioinnin tarkoituksena? Teemmekö sitä vain arvioinnin ja testien vuoksi. Ei , vaan tärkeää on selvittää niiden avulla oikein kohdennettu tuki ja  huomioitavaa on myös ymmärryksen lisääntyminen oppilaasta. Oppimisvaikeuksien ja tuen tarpeen selvittäminen on osa laaja-alaisen erityisopettajan työtä. Lukivaikeuksien tunnistamisella ja niiden tarkemmalla arvioinnilla on keskeinen rooli erityisopetuksessa. Arviointi on lähtökohtana tuen intensiteetin ja erityisesti kohdennetun tuen suunnittelussa. Erityisopettaja tulkitsee seulontamenetelmien tuloksista, mihin ongelmiin kannattaa tarttua nopeasti ja kenelle tehdään yksilöarvioinnit. Jos oppilaan seulontatestien tulokset osoittavat selvästi heikkoa tulosta ikätasoon nähden, on välttämätöntä tehdä jatkoarviointia yksilötestein. Arvioinnissa otetaan huomioon myös muiden oppilasta opettavien huomiot ja havainnot sekä keskustelut vanhempien kanssa.

 

Hyvä arviointi ja tuki
Hyvään arviointiin liittyy erityispedagoginen päätöksenteko tuen määrästä, intensiteetistä ja luonteesta.  Tämän jälkeen suunnitellaan tuki niin luokkiin oppitunneille ja tarvittava yksilöllinen tai ryhmässä annettu tuki. Osa arviointia on myös se, miten tuki on toiminut ja vaikuttanut oppilaalla. On tärkeää seurata toimiiko tuki vai ei ja, miten lähteä sitä tarvittaessa muuttamaan.  Tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen ei Suomessa tarvita lääketieteellistä diagnoosia. Mikäli laaja-alaisen erityisopettajan suunnittelemalla ja annetulla tuella ei ole vaikutusta, koulupsykologin asiantuntemus jatkotutkimuksineen on tarpeen. Tärkeintä on saada oppilaan tarpeisiin vastaava tuki ja opetus alkuun mahdollisimman nopeasti ja varhain. Monipuolinen arviointi ja tarvittavat diagnoosit (esim. tarkkaavuuden vaikeudet, kehitykselliset kielihäiriöt) auttavat myös ymmärtämään, mikä on oppilaan haaste. Arvioinnin tehtävänä on tuoda esille harjoiteltavien taitojen lisäksi oppilaan vahvuudet, joita opetuksessa hyödynnetään. Ylipäätään erilaisiin oppimisvaikeuksiin voidaan puuttua oikealla tavalla vasta sitten, kun on selvitetty, mikä pulma on ja miten vaikeudet kullakin oppilaalla oppimiseen vaikuttavat. Vasta tämän jälkeen voidaan suunnitella oppimisen tukitoimia. Arviointi lisää oppilaan itseymmärrystä ja muiden, kuten opettajien ja huoltajien, ymmärrystä oppilaan haasteesta. Lisäksi arvioinnilla saadaan koulussa tärkeää tietoa siitä, miten oppilasta on tarvittaessa ohjattava ja tuettava. Hyvin tehdyllä arvioinnilla saadaan myös kohdennettua tuki oikeaan kohtaan.

Kirjasta Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja löytyy lukivaikeuksien arviointiin valmis:

·       haastattelupohja lukivaikeuksista

·       lukivaikeuksien arviointiin sopivia arviointimenetelmiä

·       tuen toimivuuden ja hyödyn seurantalomake

·       esimerkkimalli lukilausunnosta

·       Lisäksi matematiikasta löytyvät kartoitukset matematiikan osaamisen arviointiin listattuna.

 

Lukitukea

Kun tarkat pulmat on selvitetty, on helppo erityisopettajana suunnitella tuki oikein sekä oppitunneilla, kotilanteisiin, kohdennettu yksilöllinen ja ryhmässä annettava lukituki ja erityisesti lukemisen sujuvuuden harjoittelu ja sen tarve. Alakoulussa ja varsinkin alkuopetuksessa huomioitavaa on se, miten tarkan lukutaidon saavuttamisen jälkeen kaikkien oppilaiden lukutaito kehittyisi sujuvaksi taidoksi, jolloin lukemalla oppiminen ja ymmärtävä lukeminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Tällä on merkitystä kaikkeen oppimisessa. Alkuopetuksen jälkeenkin oppilaiden lukusujuvuudessa on suuria yksilöllisiä eroja. Taitojen kehitys ei etene tasatahtiin, ja mahdolliset lukivaikeudet ovat jo tunnistettavissa. Kohdennettu erityisopetus tuleekin suunnitella ja järjestää niin, että opetuksen ja harjoitusten lähtökohtana ovat oppilaan senhetkiset taidot ja osaaminen. Yläkoulussa tukea tarvitaan yhä, mutta jos asiaan on puututtu oikein kohdennetusti jo alakoulussa mahdollisimman varhain, on lukioppilas koulussa jo vahvoilla. Sillä on suuri merkitys oppilaan koulumotivaatioon ja myös minäkäsitykseen itsestä. Yläkoulussa usein tällöin riittävät erilaiset kompensoivat keinot ja lukituen huomioiminen niin oppitunneilla kuin koetilanteissa. Lisäksi harjoitellaan oppimis- ja muististrategioita usein pienryhmätilanteissa. Tällä saadaan vahvuutta ja työkaluja oppimiseen kattaen kaikki aineet. Kaiken kaikkiaan arvioinneilla ja oikein kohdennetuilla tuilla tuetaan koulujen inklusiivista kehitystä ja siinä onnistumista. Mikäli tuki ei toimi luokissa, miten toimisi muu pedagogiikka?  Aiemmissa blogeissani olen myös kirjoittanut mm lukituesta luokissa ja siitä, miten lukivaikeuksinen huomaa luokassa. Lisää niin alakoulun kuin yläkoulun lukusujuvuuden parantamisesta, kompensoivista keinoista ja luokissa annettavasta tuesta kirjassa Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja. Sieltä löytyy myös:

·       uudistettu lukilausepankki avuksi tuen tekemiseen.

·       eriyttämis- ja struktuurilistat, joista hyötyvät myös lukivaikeuksiset oppilaat.


 Yksi suurimmista eduista ja iloista opettajan työssä on se, kun oikein kohdennettu tuki alkaa toimia ja oppilas edistyä. Oppilas, jolla selvittämätön oppimisen haaste kuten lukivaikeus on saattanut jo ehtiä vaikuttaa koulumotivaatioon ja itsetuntoon, alkaakin pärjätä pienin askelin koulussa ja koulumotivaatio lisääntyä, tuo se sitä suuremman ilon.


Lukiarviointiprosessimalli

 

Täällä Keski-Pohjanmaalla ja Kokkolassa pidimme asiaa niin tärkeänä, että olemme tehneet suosituksen lukivaikeuden arviointiprosessista Soiten alueen varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja prosessin nivoutumisesta terveydenhuoltoon. Yhteistyö sivistystoimen erityisopettaja-koulupsykologi ja erikoissairaanhoidon puolen mm foniatrin,  johtavan psykologin, ja puheterapeuttien kanssa oli antoisaa ja saimme yhteisen mallin lasten ja nuorten kielellisten taitojen arvioimiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolla taas pyrimme omalta osaltamme torjumaan syrjäytymisen vaaraa. Pidimme jo asiasta seminaarin ja mietimme jatkoseminaaria tulevalle lukuvuodelle. Yhteistyö kannattaa!


Tiina 😊😊😊 

Kirjaani Laaja-alaisen erityisopettajan käsikirja saa VIP-hintaan 31 euroa

tästä linkistä 


https://www.ps-kustannus.fi/6911  myös minulle suoraan messengerin kautta viestimällä voidaan kirja lähettää välitykselläni. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pedagoginen kirjoittaminen lyhyesti

Lukituen suunnittelu

Luokkiin viety tuki

Open ajatuksia riippumatolta

Struktuurit - työrauhaa ja motivaatiota oppitunneille