Lukivaikeuden arviointiprosessimalli

 

Lukivaikeuden arviointiprosessimalli 

 
 
 
Minulta on usein kysytty Kokkolan sivistystoimen ja Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhteistyönä suunnittelemaa suositusta lukivaikeuden arviointiprosessimallista maakunnassamme Keski-Pohjanmaalla. Päätin kyselyjen vuoksi avata asiaa myös blogissani. Olemme esitelleet yhdessä asiaa myös teamsin välityksellä keväällä ja syksyllä 2021 ja itse allekirjoittaneena olen vastannut kysymyksiin omissa koulutuksissani.

 

Mistä yhteistyömme alkoi ja ketä siihen kuului?

 


Suomen erilaisten oppijoiden liitto teki kyselyn keväällä 2019 lukivaikeuksien arviointien tekemisestä alueella. Käsitykseni mukaan sama kysely on tehty kaikille alueille. Se paljasti tarpeen selkeyttää ja luoda yhtenäistä käytäntöä lukivaikeuksien arviointiin kuntayhtymä Soiten alueen sote-palveluiden ja sivistystoimen yhteistyönä.

Mukana olivat kukin omalla panoksellaan ja omassa toimessaan mm foniatri, soitesta johtava psykologi ja psykologi, perhekeskuspalveluiden ylilääkäri, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja, puheterapeutti, kehittämispäällikkö jne. Lisäksi mallia kierrätettiin laajasti maakunnassa alueen erityisopettajilla peruskoulun osuutta tehtäessä ja nivelvaiheesta esiopetukseen oli mukana lukemassa ja antamassa tietoja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Taas nivelvaiheesta toiselle asteelle käytiin keskustelua ammatillisten erityisopettajien ja lukion erityisopettajan kanssa.

 

                                                      Tankarin majakkasaari Kokkolan edustalla kesällä 2021. 

Miksi suositus tehtiin ja koetaan tärkeäksi?

 


Päädyimme aloittamaan peruskoulun lukivaikeuksia koskevan arviointimallin tekemisestä, koska sillä on väestötasolla suurin vaikuttavuus oppimisvaikeuksien ja niiden seurannaisvaikutusten ennaltaehkäisyssä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä. Kun lukivaikeudet tunnistetaan jo peruskoulussa ja ennen sitä mahdolliset lukiriskit esikoulussa, saadaan vähennettyä niiden aikuisten määrää joiden tunnistamaton lukivaikeus on haitannut myöhemmin opiskelu- ja työuraa sekä aiheuttanut mahdollisesti psyykkistä kuormitusta. Kun tämä tunnistamisprosessi toimii kapea-alaisempien lukivaikeuksien kohdalla, seuloutuvat esiin myös laaja-alaisemmat kehitykselliset oppimisvaikeudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Edelleen jää vielä liian paljon tunnistamattomia oppimisen vaikeuksia, jotka haittaavat lasten ja nuorten koulunkäyntiä lieveilmiöineen, joten koimme asian ja prosessimallin teon todella tärkeäksi.  

 

Mitä olemme tehneet?

 

Suosituksen ja arviointimallin lisäksi pidimme Keski-Pohjanmaan erityisopettajille, koulupsykologeille ja rehtoreille sekä soiten lasten ja nuorten kanssa toimiville lukiseminaarin tammikuussa 2020. Täällä kerroimme kaikille mallista ja kävimme siitä kaikkien kanssa yhteistä keskustelua, jonka pohjalta loimme lopullisen arviointimallin sekä sen nivoutumisesta terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Lisäksi oli koulutus arvioinnista, testeistä ja lukituesta. Koska laaja-alaisempien kehityksellisten häiriöiden ja oppimisen vaikeuksien kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa tarvitaan myös terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita eikä pelkkä koulun puoli yksinään riitä.

Prosessikaaviossa on kuvattu oppilaan polkua varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskoulun loppuun sekä oppimisvaikeuksien tunnistamista, toteamista ja tukitoimenpiteitä esiopetuksessa ja peruskoulussa. Lisäksi kuvataan prosessin etenemistä vastaavien ikäluokkien kohdalla Soiten perusterveydenhuollon palveluissa ja erityispalveluissa.

 

Lukiarviointiprosessista erityisopettajan työssä

 


Kouluissa laaja-alaiset erityisopettajat tekevät lukemisen ja kirjoittamisen/luki seulontoja ja yksilöllisempi lukemisen ja kirjoittamisen/luki arviointeja ja testejä. Niiden perusteella tehdään tukitoimet kouluun sekä seurataan tukitoimien toimivuutta.  Usein koulun tukitoimet, kuten laaja-alaisten erityisopettajien antama yksilöllinen ja kohdennettu lukiopetus/ lukikuntoutus, kompensaatio- ja apukeinojen sekä lukitukikeinojen hyödyntäminen ovat riittäviä tukitoimenpiteitä lukivaikeuden kanssa pärjäämiseen.  Mikäli koulun tukitoimet eivät riitä, ollaan yhteydessä koulupsykologiin, joka tarvittaessa tekee oppilaalle tutkimuksia laajemmin. Mikäli hän huomaa lisätutkimuksen tarvetta jatkaa erityissairaanhoito omalla osuudellaan. Koulussa on tärkeää suunnitella oikein kohdennettu tuki. Mikäli se rullaa ja saadaan hyvin toimimaan ajoissa, vältämme turhia putoamisia oppimisessa ja muita lieveilmiöitä, joita selvittämättömät lukivaikeudetkin aiheuttavat kuten käytöksen haasteita yms. Olemme siis tärkeä asian äärellä, koska lapsen ja nuoren etu edellä on kuljettava. Mitä varhemmin puutumme, sitä toimivampaa tuki on.  Lisäksi lukitukea suunnitellessa tulee huomioida toiminnanohjauksen tuki, jota yleensä moni lukivaikeuksinen tarvitsee lukituen lisäksi. Nimittäin, jos tuet vain yhtä asiaa ja jätät toisen asian tukematta, tuoli heiluu eikä tuki toimi.

Yksilöllisestä kuntoutuksesta/kohdennetusta lukiopetuksesta erityisopettajan työssä, lukiarviointien/lukitestien tekemisestä, testeistä, tukitoimista (lukituki, struktuurit, toiminnanohjaus, eriyttäminen) ja lukituesta oppitunneilla löytyy asiaa jne ja tietoa kirjastani Laaja-alaisen erityisopettajan käsikirja.

 

Mitä muuta on sovittu?

Sovimme myös seminaarissa, että lukivaikeus ja siihen suunniteltu tuki tulee selkeästi dokumentoida. Esimerkiksi Kokkolassa tämä tehdään wilma-järjestelmään erilliseen lukilausunto-pohjaan. Lisäksi tärkeää on tietojen siirtyminen nivelvaiheelta toiselle, esiopetuksesta peruskouluun, alaluokilta yläluokille, yläluokilta toisen asteen opetukseen ja niiden tietojen siirtoon eli pedagogisen tiedon siirtoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös prosessien sujuvuuden sekä ennen kaikkea lapsen ja nuoren edun kannalta on huomiota kiinnitettävä myös tietojen kulkuun opetuksen ja terveydenhuollon palveluiden toimijoiden välillä. Lisäksi, kun lapsi tai nuori tulee tutkimuksiin terveydenhuoltoon on tärkeää, että hänen mukanaan tulee myös tieto koulussa tehdyistä lukitutkimuksista ja sekä tieto, millaista tukea on annettu.  Vastaavasti on tärkeää, että terveydenhuollon puolella tehtyjen tutkimusten tiedot ja suositukset ovat käytettävissä opettajilla. Tämä kaikki edellyttää myös hyvää yhteistyötä vanhempien kanssa ja erilaisten tilanteiden vaatimien lupakäytänteiden ja tietosuojan huomioimista.

 

Yhteistyössä on voimaa

 

Yhteistyö Soiten väen kanssa on ollut itselleni silmiä avaavaa, antoisaa ja opettavaista. Suosittelen kaikille tahoille vastaavaa yhteistyötä. Sillä tuemme alueidemme lapsia ja nuoria paremmin. Lisäksi ymmärrämme toistemme työtä paremmin ja se tuo myös lisää voimaa ja mahdollisuuksia lasten ja nuorten eduksi. Jatkoakin seuraa, koska olemme yhdessä jo suunnitelleet jatko- ja seurantaseminaarin tulevalle helmikuulle 2022. Toivottavasti koronatilanne sen mahdollistaa eikä siirtoa edemmäksi tarvita.

 

Hyvää yhteistyön uutta vuotta 2022 kaikille!

 

Jos olet kiinnostunut kirjastani Laaja-alaisen erityisopettajan käsikirja, saat sen tällä linkillä VIP-hintaan ilman lähetyskuluja tai laittamalla minulle messenger-viestin.

 

https://www.ps-kustannus.fi/6911
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pedagoginen kirjoittaminen lyhyesti

Lukituen suunnittelu

Luokkiin viety tuki

Open ajatuksia riippumatolta

Struktuurit - työrauhaa ja motivaatiota oppitunneille